ေပၚျပဴ လာျဖစ္ေသာ လက္၀တ္ရတနာမ်ား

အသစ္ထြက္ရွိေသာ လက္၀တ္ရတနာမ်ား